Populärvetenskaplig presentation

Vår forskning har tre huvudinriktningar med syfte att förstå A) mykobakteriernas cellmorfologi och fysiologi, B) små regulatoriska och icke-kodande RNA molekylers funktion hos mykobakterier samt C) den underliggande mekanismen hur ett katalytiskt RNA klyver sitt substrat.

Ett flertal mykobakterier orsakar svåra infektionssjukdomar t ex Mycobacterium tuberculosis som orsakar tuberkulos. Behandling av tuberkulos är lång vilket även gäller andra mykobakterieinfektioner och vi ser en ökad förekomst av antibiotikaresistens. Våra studier kring cellens form och hur denna regleras samt sökandet efter ny kunskap om små RNA molekyler hos mykobakterier kommer att leda till ny kunskap som vi förespeglar oss kommer att få betydelse för den framtida hälsovården och specifikt för behandling av sjukdomar orsakade av mykobakterier.