Populärvetenskaplig presentation

Ribosomkatalyserad proteinsyntes enligt ritningar lagrade i cellernas DNA är en av de mest fundamentala processerna inom allt liv. Från decennier av experimentellt arbete har en detaljerad bild av hur ribosomerna snabbt och noggrant läser den genetiska koden och katalyserar ihopsättandet av aminosyror till fullständiga proteiner, satts ihop. Trots det har vi förvånansvärt lite kunskap om hur proteinsyntesen regleras och hur maskineriet interagerar med andra processer inuti levande celler. Den begränsade storleken – en ribosom är 1/40 000 av en millimeter, de oerhört komplexa intermolekylära nätverken, men också det stora antalet ribosomer per cell upptagna av olika saker vid en given tidpunkt, försvårar detaljerade studier av pågående proteinsyntes.

Förutom egenvärdet av att förstå hur livet fungerar, är studier av proteinsyntes av yttersta vikt för både bioteknologiska och medicinska tillämpningar. Dels används genetiskt modifierade organismer i både liten och stor skala för proteinproduktion, såväl inom akademisk forskning som i livsmedelsbranschen och läkemedelsbranschen, men framförallt är proteinsyntesmaskineriet i bakterier ett av de främsta målen för kliniskt relevanta antibiotiska preparat.

Vi utvecklar nya fluorescensbaserade metoder för att studera proteinsyntes på enmolekylnivå inuti levande E. coli celler. Det experimentella systemet kommer sedan att användas för att svara på fundamentala frågor kring proteinsyntesens reglering och dynamik.

"Titta på doktoranden Filip Ilievskis "3 Minute Thesis Competition" presentation angående hans projekt om antibiotika"

Senast uppdaterad: 2022-10-21