Deindl labb

Singel-molekyl och atomnivåstudier av genregleringsproteiners verkningsmekanismer
Vår grupp studerar proteiners och proteinkomplex struktur och dynamik och hur detta möjliggör deras funktion i regleringen av genuttryck. Ett viktigt fokus är nukleinsyrainteragerande enzymer vilkas avvikande funktion eller felreglering ofta förknippas med allvarliga sjukdomstillstånd, såsom cancer. För att förstå dessa enzymers reglering och funktion på molekylär nivå utvecklar och använder vi metoder, så som singelmolekylfluorescens, och kombinerar dem med en rad strukturella metoder, biokemi och datorsimuleringar.