Forskningsprojekt

Diplomonader är en grupp av eukaryoter som lever i syrefattiga miljöer och som har studeras huvudsakligen på grund av deras patogenicitet, grundläggande cellstruktur och evolutionära egenheter. De flesta diplomonads har t.ex. två transkriptionellt aktiva kärnor och ingen sexuell cykel har observerats, även om det finns olika tecken på rekombination. Den mesta forskningen har tidigare varit inriktad på en enda art, Giardia intestinalis, vilket är en viktig tarmparasit hos människor.

Vi studerar för närvarande diplomonader funna i olika nischer (frilevande, kommensaler och parasiter). Forskningen utförs i en större grupp som använder ett brett spektrum av metoder, allt från experimentella fiskinfektioner till avancerade fylogenetiska metoder. Syftet är att få insikt i olika aspekter av cellbiologi, patogenicitet och evolution hos olika diplomonads.

Inom vår grupp fokuserar vi främst på evolutionära aspekter av biologin hos diplomonader. Vi använder bioinformatiska verktyg, såsom assembly, annotering och fylogenetiska verktyg, för att svara på evolutionära frågor såsom:

  • Hur har diplomonader anpassat tig till ökade syrenivåer under utvecklingen mot patogena livsstil?
     
  • Hur har fritt levande diplomonader såsom Trepomonas och Hexamita anpassat sig till sin livsstil?
     
  • Vad kan vi lära oss om sexuella eller parasexualla livscykler utifrån strukturen hos genomet?