Populärvetenskaplig presentation

Målet med min forskning är att få en djupare förståelse för de molekylära processer som gör att sjukdomsalstrande bakterier framgångsrikt kan infektera, och reproduceras inuti mänskliga värdceller. Tidigare forskning har visat att bakteriella proteiner vars uppgift är att binda till ribonukleinsyror (RNA), så kallade RNA-bindande proteiner, är mycket viktiga för bakteriers infektionskraft: bakterier som saknar vissa av dessa proteiner visar starkt reducerad virulens, men orsaken till detta är inte fastlagd. Centralt för att förstå de underliggande orsakerna till hur RNA-bindande proteiner styr bakteriers infektionsförmåga är att identifiera vilka RNA-molekyler de binder till under infektionsförloppet. Jag använder metoder baserade på den senaste tekniken för att få en djupare förståelse för de mekanismer RNA-bindande proteiner använder, samt hur dessa proteiners aktivitet påverkar bakteriers fysiologi och virulens.